ro

Burse

Oferirea de burse este una din modalitățile prin care Universitatea Politehnica Timișoara promovează performanța în rândul studenților, facilitează accesul la servicii educaționale pentru cei proveniți din medii socio-economice defavorizate și asigură unui climat de echitate în învățământul superior românesc.

Beneficiază de burse studenții UPT, înmatriculați la ciclul de studii licență, respectiv master, forma de învățământ cu frecvență, indiferent de regimul de finanțare, care nu au statutul de ”reînmatriculat” sau ”reînmatriculat cu transfer”.

Pentru anul universitar 2023-2024 calendarul este următorul:

Data/PerioadaActivitatea
06.11.2023 – 24.11.2023Depunere dosare la secretariatul fiecărei facultăți de care aparține studentul, în timpul orarului comunicat de secretariat.
27.11.2023 – 05.12.2023Verficare dosare de către comisiile de burse de la nivelul fiecărei facultăți
05.12.2023Afișarea rezultatelor inițiale
05.12.2023 – 06.12.2023Depunere contestații. Contestațiile se depun la adresa de e-mail menționată de fiecare facultate la finalul listei privind rezultatele inițiale.
07.12.2023Soluționare contestații, afișare liste finale și trimitere liste către Biroul Burse
20.12.2023Transmitere liste către Direcția Financiar Contabilitate
21.12.2023-22.12.2023Efectuarea plăților

CONDIȚII ACORDARE BURSE SOCIALE. DOCUMENTE NECESARE:

Perioada de referință pentru calculul venitului net: octombrie 2022 – septembrie 2023

Valoare de referință salariul de bază minim net pe economie: 1.742 lei

Pentru studenții care suferă de una dintre bolile enunțate în Ordinul nr. 6463/2023 nu se calculează veniturile.

DOCUMENTE NECESARE:

 • cerere – Anexa 2, se bifează categoria în care se integrează studentul (a.1 VENITURI sau a.2 BOALA sau a.3 ORFAN/FAMILIE MONOPARENTALĂ/CENTRU DE PLASAMENT)
 • Extras cont IBAN (de unde să rezulte numele și prenumele studentului, contul IBAN, banca)

DOCUMENTE SPECIFICE  (în funcție de categoria în care se încadrează):
a.1 VENITURI

 • Declarație venituri și acord prelucrare date cu caracter personal – Anexa 3 semnată olograf de student și de fiecare membru al familiei care declară veniturile

a.2 BOALĂ

 • Certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluţia şi tabloul clinic al problemei medicale

a.3 ORFAN/FAMILIE MONOPARENTALĂ/CENTRU DE PLASAMENT

 • Declarație venituri și acord prelucrare date cu caracter personal -Anexa 3 semnată olograf de student pentru veniturile studentului
 • copii de pe certificatul/certificatele de deces al/ale părintelui/părinţilor, dacă este cazul
 • copii de pe acte de stare civilă, dacă este cazul
 • copii de pe hotărâri judecătorești (divorț, stabilire domiciliu, pensie întreținere etc), dacă este cazul
 • copie de pe decizia instanţei de menţinere a stării de arest, dacă este cazul
 • copie raportul de anchetă socială în cazul părinților dispăruți, dacă este cazul

Este OBLIGATORIU ca studentul să depună copie a raportului de anchetă socială, dacă:

 • nimeni din familia studentului, incluzându-l şi pe acesta, nu realizează venituri
 • cel puţin un părinte al studentului lucrează sau domiciliază în străinătate
 • părinții studentului sunt dispăruți
 • comisia de evaluare a cererii îi solicită expres studentului să depună raportul de anchetă social, deoarece există suspiciuni rezonabile cu privire la îndeplinirea condițiilor.

Mai multe detalii privind actele necesare se găsesc aici.

Metodologia privind acordarea burselor se găsește aici.

Până în data de 24.11.2023 (vineri) puteți depune la secretariat dosarul pentru obținerea bursei sociale, secretariatul pentru specializările CTI Română (inclusiv C și Ti) și IS se află la parter, iar CTI Engleză, Informatică și specializările de master au secretariatul la etajul 1 în sala A107a. 

Dosarele se vor depune exclusiv fizic (documente în original) în intervalele Luni-Joi 11:45-14:15 și Vineri 10:45-12:45.

În vederea promovării și susținerii activității de cercetare științifică a studenților de la programele de studii universitare de master din cadrul UPT, se acordă, din venituri proprii ale UPT, ”burse speciale pentru studenții masteranzi care desfășoară activități de cercetare”.

Această categorie de burse se acordă în perioada octombrie-februarie (sem1) și poate fi cumulată cu orice alt tip de bursă.

Criteriile de acordare a burselor speciale se găsesc aici.

Anexa în format editabil se găsește aici.

Perioada de depunere a dosarelor este 10.11.2023-22.11.2023. Dosarele se transmit la adresa de email maria.petofi@upt.ro.

Rezultate finale burse semestrul 2 an universitar 2023-2024

Listele finale cu studenții propuși pentru burse pentru anul universitar 2023-2024, semestrul II, sunt următoarele:

Procedura de acordare a burselor pentru anul universitar 2023-2024, semestrul 2, se găsește aici.

Studenții noi care beneficiază de burse trebuie să încarce pe student.upt.ro extrasul de cont la secțiunea Burse și decont.

Propunere burse semestrul 1 an universitar 2023-2024

Listele finale cu studenții propuși pentru burse pentru anul universitar 2023-2024, semestrul I, sunt următoarele:

Procedura de acordare a burselor pentru anul universitar 2023-2024, semestrul 1, etapa I, se găsește aici.

În intervalul 20-22.12.2023 se vor ridica bursele în numerar, studenti care nu au cont bancar pot veni la casieria UPT miercuri și joi 20.12. și 21.12, în intervalul ora 12.00-15.30 iar vineri 22.12.2023 în intervalul 11.30-13.00.

 • ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR – BURSIERI

Studentii care beneficiază de burse trebuie să aibe deschise conturi sau să își deschidă cont nou, pe numele lor, la una din următoarele bănci, agreate de UPT: BCR, Raiffeisen, ING, BRD, Transilvania, pentru a nu plăti comision la încasarea burselor.

Studenții care beneficiază de burse trebuie să încarce pe student.upt.ro extrasul de cont la secțiunea Burse și decont.

Toți studenții eligibili pentru bursă cu mediile:

 • peste 9.00 la specializarea CTI;
 • peste 8.00 la specializarea IS;
 • peste 9.00 la Info;
 • peste 9.50 la master

Sunt rugați să își încarce extrasul de cont (fără spații între cifre) în aplicația student.upt.ro, cât mai REPEDE pentru a putea fi validat de secretariat. Extrasul trebuie să fie pe numele studentului.


Tipuri de burse

Bursele sunt de mai multe tipuri și pot fi obținute prin diferite criterii.

Burse pentru rezultate academice

Bursele pentru stimularea performanței academice se acordă pe o perioadă de 6 luni, astfel:

I. în perioada 1 octombrie – 31 martie pentru rezultatele la învățătura aferente semestrului II al anului universitar precedent sau media la admitere în cazul anilor I de la ciclul de licență sau master.

II. în perioada 1 aprilie – 30 septembrie pentru rezultatele la învățătură aferente semestrului I al anului universitar curent.

Categoriile de burse pentru rezultate academice sunt următoarele:

 • Burse de performanță 1 (P1) (ciclul de studii licență) – 1500 lei/lună – pentru studenții cu media de bursă egală cu 10.
 • Burse de perfomanță 2 (P2) (ciclul de studii licență) – 1200 lei/lună – pentru studenții cu media de bursă mai mare sau egală cu 9.5 și mai mică de 10.
 • Burse de perfomanță 3 (P3) (ciclul de studii licență) – 1000 lei/lună – pentru studenții cu media de bursă mai mică de 9.5.
 • Burse de perfomanță de master (PM) – 1200 lei/lună – pentru studenții de la ciclul de master care au media de bursă mai mare sau egală cu pragul inferior fixat de Biroul Consiliului Facultății și mai mică sau egală cu 10, într-un număr limitat, dependent de dimensiunea fondului de burse alocat pentru fiecare facultate.
 • Bursele de performanță științifică 4 (PS) – 1300 lei/lună – se acordă începând cu al doilea an de studii studenților de la ciclul licență, în urma recunoașterii performanțelor științifice de către UPT, pentru o perioadă de un an calendaristic, dar nu mai mult de finalizarea studiilor.
 • Burse de excelență olimpică I/internațională (EO) – se acordă studenților din UPT înmatriculați în anul I care au obținut premiul I, II sau III la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației. Aceste burse se păstrează pe toată durata studiilor dacă media notelor de pe semestrul anterior celui pentru care se face analiza este mai mare sau egală cu 9.5.
  • Bursă de excelență olimpică I/internațională – premiul I (EO1) – 3300 lei/lună
  • Bursă de excelență olimpică I/internațională – premiul II (EO2) – 2475 lei/lună
  • Bursă de excelență olimpică I/internațională – premiul III (EO3) – 1650 lei/lună

Burse sociale

Bursele sociale au rolul de a asigura condiții minime de trai, de a ușura accesul și de a menține în sistemul de învățământ universitar studenții proveniți din medii socio-economice defavorizate.

Bursele sociale au un cuantum de 900 lei/lună și sunt menite să sprijine studenții aflați în diverse dificultăți socio-economice sau medicale, cu o vârstă mai mică de 35 de ani.

Criteriul principal de acordare a bursei sociale este ca studentul în cauză să fi promovat anul universitar anterior celui în curs, sau, în cazul semestrului 2, să fi obținut cel puțin 10 credite în semestrul 1 al anului universitar curent și să aibă ca statut la începutul anului în curs un altul decât „reînmatriculat” sau „reînmatriculat cu transfer”.

Aceste burse sunt acordate studenților din următoarele categorii:

 • orfani de unul sau ambii părinți, respectiv dacă li s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul și nu realizează venituri peste plafonul de acordare a bursei sociale;
 • bolnavii de TBC, cei care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie, etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, anchilozantă sau reumatism articular;
 • cei a căror familie nu a obținut, în cele 3 luni înainte de începerea semestrului, un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariu de bază minim net pe economie.

Bursa socială de asemenea poate fi cumulată cu alte burse.


Burse speciale

Procedura privind acordarea burselor speciale din venituri proprii în UPT se găsește aici.

Prezenta procedură reglementează modul de alocare și acordare a burselor speciale pentru încurajarea performanței și activităților extracuriculare/burselor speciale sociale/ajutoare sociale pentru studenții Universității Politehnica Timișoara. Acest tip de burse se acordă din venituri proprii ale universității și se pot cumula între ele, respectiv se pot cumula cu alte tipuri de burse cum ar fi cele sociale, de merit sau de performanță acordate din veniturile bugetare.

Arhivă

Rezultate finale burse semestrul 2 an universitar 2022-2023

Listele finale cu studenții propuși pentru burse pentru anul universitar 2022-2023, semestrul II, sunt următoarele:

Procedura de acordare a burselor pentru anul universitar 2022-2023, semestrul 2, se găsește aici.

Listele finale cu studenții propuși pentru burse pentru anul universitar 2022-2023, semestrul I, sunt următoarele:

Procedura de acordare a burselor pentru anul universitar 2022-2023, semestrul 1, se găsește aici.

Procedura de acordare a burselor pentru anul universitar 2021-2022 se găsește aici.

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR – BURSIERI NOI 

Studentii care NU au mai beneficiat de  bursă până în prezent trebuie să trimită un extras de cont, deschis pe numele solicitantului, care să conțină numărul contului bancar (cod IBAN), deschis la una din următoarele bănci:

 • BCR, Raiffeisen, ING, BRD, Transilvania

sau care și-au schimbat contul de la ultima solicitare, excepţie fac studentii care au încarcat extrasul de cont la depunerea dosarului pentru obţinerea bursei sociale. Extrasele vor fi trimise pe adresa de email maria.petofi@upt.ro

Termenul de trimitere este pana la data de 26.11.2021