ro

Burse

Oferirea de burse este una din modalitățile prin care Universitatea Politehnica Timișoara promovează performanța în rândul studenților, facilitează accesul la servicii educaționale pentru cei proveniți din medii socio-economice defavorizate și asigură unui climat de echitate în învățământul superior românesc.

Rezultate finale burse semestrul 2 an universitar 2022-2023

Listele finale cu studenții propuși pentru burse pentru anul universitar 2022-2023, semestrul II, sunt următoarele:

Procedura de acordare a burselor pentru anul universitar 2022-2023, semestrul 2, se găsește aici.

 • ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR – BURSIERI NOI 

Studentii care beneficiază de burse trebuie să aibe deschise conturi sau să își deschidă cont nou, pe numele lor, la una din următoarele bănci, agreate de UPT: BCR, Raiffeisen, ING, BRD, Transilvania

BURSIERII NOI sau cei care și-au schimbat conturile trimită extrasele de cont pe adresa de mail: maria.petofi@upt.ro. Extrasul să fie pe numele studentului și doar la băncile cu care colaborează UPT-ul. Termenul de transmitere al extrasului de cont este luni, 24.04.2023 ora 12:00.

Pentru depunerea dosarelor de acordare a burselor sociale pe perioada  01 aprilie 2023 – 30 septembrie 2023, studenții care sunt eligibili vor lua în considerare următoarele aspecte, conform adresei 5638/07.03.2023:

 • Dosarele pentru acordarea burselor sociale – semestrul II, an universitar 2022-2023 – se depun online prin încărcare pe platforma https://student.upt.ro/ . În funcție de situațiile individuale ale studenților, dosarele pot fi depuse și în format fizic.
 • conținutul dosarului: conform Anexei 1 la regulamentul UPT (vezi mai jos documentele necesare împreună cu formatele editabile);
 • mod de prezentare documente:
  • format .pdf (Portable Document Format) cu toate documentele
  • arhivă zip cu imagini în format jpg, gif, tif sau png.
 • perioada de evaluare a veniturilor pe membru de familie, pentru cei care se încadrează la articolul 13, litera (C), din regulamentul UPT de burse: decembrie 2022, ianuarie 2023, februarie 2023;
 • venitul mediu NET pe membru de familie în perioada de evaluare: 1718 lei;
 • perioada de depunere dosare: 08.03.2023 – 24.03.2023.

Se acceptă numai dosare COMPLETE.

Listele cu dosarele depuse, respectiv cu bursele acordate vor fi comunicate pe site-urile facultăților și pe mijloacele de comunicare specifice studenților. Acestea vor conține marca studentului ca element de identificare (disponibilă în anexa la contractul de studii).

Situațiile speciale vor fi analizate de la caz la caz de conducerea facultății.

Bursele sociale se acordă studenților cetățeni români, care îndeplinesc condițiile din Ordinul nr. 3392/2017 (norma generală în materie) și Regulamentul UPT. Pentru alte categorii de studenți sunt aplicabile prevederile legale speciale, care se aplică prioritar față de norma generală.

Alocare/menținere drept de folosință laptopuri:

 • Studenții care au primit în folosință un laptop în semestrul I al anului universitar 2022 -2023 și doresc menținerea dreptului de folosință, selectează din Cererea de bursă socială opțiunea MENȚINERE drept de folosință LAPTOP  și depun cererea de menținere folosință laptop (conform formularului de aici);
 • Studenții care nu au avut în folosință un laptop în semestrul I al anului universitar 2022-2023 selectează din Cererea de bursă socială opțiunea LAPTOP pentru activitățile didactice.

Dosarul trebuie să conțină:

 1. Cerere completată (se completează și se semnează de solicitant)
 2. adeverințe de școlarizare de la frații/surorile studentului (se iau în calcul la veniturile familiei și alocațiile de stat pentru copii, precum și alocațiile suplimentare pentru persoanele cu dizabilități) aflați în întreținerea părinților;
 3. copii de pe certificatele de naștere ale preșcolarilor aflați în întreținerea părinților + copie C.I. solicitant;
 4. adeverințe de la administrația financiară atât pentru ambii părinți şi solicitant, cât și pentru frați/surori studenți/membri de familie aflați în grija studentului soție, copii dacă este cazul (pentru alte venituri, decât salariul – ex. venituri din chirii, activități comerciale etc.);
 5. adeverințe de la Primărie pe numele ambilor părinți și al studentului pentru atestarea venitului agricol (să reiasă explicit dacă se realizează venit agricol);
 6. pentru determinarea venitului lunar mediu net (pentru lunile decembrie 2022, ianuarie și februarie 2023) al familiei studentului până la împlinirea vârstei de 26 de ani, acesta va depune adeverințe cu venitul NET al părinților/studentului/ale copiilor aflați în grijă, respectiv al membrilor familiei aflate în grija studentului soț/soție, copii dacă este cazul, care pot fi, după caz:
  • adeverință de salariu sau
  • cupoane de pensie sau
  • cupoane de șomaj sau
  • declarație dată în fața notarului de la mamele/taţii casnice/casnici că nu au realizat venituri în lunile menționate mai sus;
  • adeverințe de la administrația financiară/adeverințe de la primărie;
 7. pentru studenții cu vârsta între 26 și 35 de ani, venitul lunar mediu net al acestuia (pentru lunile decembrie 2022, ianuarie și februarie 2023) se va calcula ținând cont doar de veniturile personale ale acestuia și ale persoanelor pe care le are în grijă, precum copii, soție etc. În acest sens, studentul va depune în mod corespunzător documentele enunțate la pct. 6;
 8. declarație pe propria răspundere a studentului din care să reiasă că el și familia nu mai au și alte venituri decât cele declarate, în lunile menționate.
 9. extras de cont, deschis pe numele studentului, care să conțină numărul contului bancar (cod IBAN), deschis la una din următoarele bănci: BCR, Raiffeisen, ING, BRD, Transilvania – pentru cei care nu au beneficiat încă de bursă sau și-au schimbat contul de la ultima solicitare.

În cazul bursei sociale pe caz de boală:

 1. certificat de la un medic specialist, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul și care se încadrează în prevederile art. 6 alin. (2) lit. b) din Ordinul nr. 3392/2017.
 2. fișa electronică a pacientului, eliberată de medicul de familie, care să ateste problema medicală.

În cazul bursei sociale pentru orfan de unul sau ambii părinți sau provenit din case de copii:

 1. dovada veniturilor obținute de student în perioada de referință/declarație pe proprie răspundere că nu realizează venituri și: certificat/e deces părinte/părinți pentru studentul orfan de unul sau ambii părinți, respectiv hotărârea de încredințare a minorului potrivit legii pentru cei care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul, după caz. Pensia de urmaș este un venit obținut și se ia în calcul pentru ambele categorii de studenți. Cerere și documente doveditoare vor depune și studenții ORFANI.  Actele doveditoare sunt certificatul de deces părinte, certificat de naștere solicitant, buletin solicitant, cât și cele de venituri care se referă DOAR la solicitant ( adeverință ANAF 2023 + pensie de urmaș + adeverință de venit de la locul de muncă pe lunile decembrie 2022 ,ianuarie și februarie 2023 unde este cazul).

Documentele necesare pentru obținerea unui laptop în folosință/menținerea dreptului de folosință al laptopului:

 1. Studenții care au primit în folosință un laptop în semestrul I al anului universitar 2022 – 2023 și doresc menținerea dreptului de folosință, selectează din Cererea de bursă socială opțiunea MENȚINERE drept de folosință LAPTOP și depun cererea de menținere folosință laptop.
 2. Studenții care nu au primit în folosință un laptop în semestrul I al anului universitar 2022-2023, selectează din Cererea de bursă socială opțiunea LAPTOP pentru activitățile didactice.

Actele se vor încărca în următoarea ordine:

 • se denumeşte fişierul pdf/zip: NUME,PRENUME,AN,SPECIALIZARE
 • fişierele zip-uite să fie denumite cu ce reprezintă;
 • cererea de bursa sociala;
 • adeverinta venituri nete părinţi, solicitant după caz;
 • adeverinţă şcolarizare fraţi, pentru fraţi preşcolari copie certificat naştere;
 • declaraţie notarială a părinţilor în cazul în care nu au venituri;
 • cupon pensie/adeverinţă pensie;
 • alte ajutoare: cupon/adeverinţă;
 • alocaţie fraţi, cupon/adeverinţă;
 • adeverinţă de la PRIMĂRIE cu venitul agricol părinţi+solicitant;
 • adeverinţă ANAF părinţi+solicitant; pe 2022+2023
 • extras de cont doar pentru studenţii care nu au mai beneficiat de bursa sau au schimbat contul;
 • CI solicitant;

Pe caz de boală

 • se denumeşte fişierul pdf/zip: NUME,PRENUME,AN,SPECIALIZARE
 • fişierele zip-uite să fie denumite cu ce reprezintă;
 • cererea de bursa sociala-de bifat căsuţa BOALĂ;
 • adeverinţă medic specialist cu evoluţia şi tabloul clinic;
 • fişa electronică cu ultima înregistrare a bolii respective nu mai veche de 3 luni;
 • extras de cont doar pentru studenţii care nu au mai beneficiat de bursa sau au schimbat contul;
 • CI solicitant

Pentru orfani

 • se denumeşte fişierul pdf/zip: NUME,PRENUME,AN,SPECIALIZARE
 • fişierele zip-uite să fie denumite cu ce reprezintă;
 • cererea de bursa sociala-de bifat căsuţa ORFAN;
 • adeverinta venit DOAR în cazul în care lucrează solicitantul;
 • cupoane-adeverinţă pensie de urmaş;
 • adeverinţă ANAF –pentru solicitant; pe 2022+2023
 • copie certificat deces parinte/părinţi;
 • extras de cont doar pentru studenţii care nu au mai beneficiat de bursa sau au schimbat contul;
 • CI solicitant.

În vederea promovării și susținerii activității de cercetare științifică a studenților de la programele de studii universitare de master din cadrul UPT, se acordă, din venituri proprii ale UPT, ”burse speciale pentru studenții masteranzi care desfășoară activități de cercetare”.

Această categorie de burse se acordă în perioada martie-iunie (semestrul 2) și poate fi cumulată cu orice alt tip de bursă.

Criteriile de acordare a burselor speciale se găsesc aici.

Anexa în format editabil se găsește aici.

Perioada de depunere a dosarelor este 03.05.2023 – 12.05.2023.

Dosarele se transmit în format electronic la adresa maria.petofi@upt.ro, până în 12.05.2023.


Tipuri de burse

Bursele sunt de mai multe tipuri și pot fi obținute prin diferite criterii.

Burse de studiu

Bursele de studiu sunt oferite ca recompensă a performanței academice, în funcție de media de bursă.

Media de bursă este reprezentată de (a) media de la concursul de admitere în cazul studenților în anul 1 și (b) de media notelor pe semestrul anterior, dacă toate disciplinele au fost promovate în restul cazurilor.

 • Burse de performanță I (1000 RON/lună) pentru studenții cu media de bursă egală cu 10.
 • Burse de perfomanță II (800 RON/lună) pentru studenții cu media de bursă mai mare sau egală cu 9.5 și mai mică de 10; în cazul studenților la ciclul de master, pragul minim de acordare a bursei este decis de către Biroul Consiliului Facultății, iar bursele se acordă într-un număr limitat și în limita bugetului disponibil.
 • Burse de merit I (700 RON/lună) pentru studenții cu media de bursă mai mare sau egală cu 9 și mai mică de 9.5; în cazul studenților la ciclul de master, pragul minim de acordare a bursei este decis de către Biroul Consiliului Facultății, iar bursele se acordă într-un număr limitat și în limita bugetului disponibil.
 • Burse de merit II (600 RON/lună) pentru studenții cu media de bursă mai mică de 9; în cazul studenților la ciclul de master, se acordă în număr limitat la studenții sub pragul minim decis de către Biroul Consiliului Facultății, în limita bugetului disponibil.

Burse sociale

Bursele sociale au un cuantum de 580 RON/lună și sunt menite să sprijine studenții aflați în diverse dificultăți socio-economice sau medicale, cu o vârstă mai mică de 35 de ani.

Criteriul principal de acordare a bursei sociale este ca studentul în cauză să fi promovat anul universitar anterior celui în curs, sau, în cazul semestrului 2, să fi obținut cel puțin 10 credite în semestrul 1 al anului universitar curent și să aibă ca statut la începutul anului în curs un altul decât „reînmatriculat” sau „reînmatriculat cu transfer”.

Aceste burse sunt acordate studenților din următoarele categorii:

 • orfani de unul sau ambii părinți, respectiv dacă li s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul și nu realizează venituri peste plafonul de acordare a bursei sociale;
 • bolnavii de TBC, cei care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie, etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, anchilozantă sau reumatism articular;
 • cei a căror familie nu a obținut, în cele 3 luni înainte de începerea semestrului, un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariu de bază minim net pe economie.

Bursa socială de asemenea poate fi cumulată cu alte burse.


Burse speciale

Procedura privind acordarea burselor speciale din venituri proprii în UPT se găsește aici.

Prezenta procedură reglementează modul de alocare și acordare a burselor speciale pentru încurajarea performanței și activităților extracuriculare/burselor speciale sociale/ajutoare sociale pentru studenții Universității Politehnica Timișoara. Acest tip de burse se acordă din venituri proprii ale universității și se pot cumula între ele, respectiv se pot cumula cu alte tipuri de burse cum ar fi cele sociale, de merit sau de performanță acordate din veniturile bugetare.

Arhivă

Listele finale cu studenții propuși pentru burse pentru anul universitar 2022-2023, semestrul I, sunt următoarele:

Procedura de acordare a burselor pentru anul universitar 2022-2023, semestrul 1, se găsește aici.

Procedura de acordare a burselor pentru anul universitar 2021-2022 se găsește aici.

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR – BURSIERI NOI 

Studentii care NU au mai beneficiat de  bursă până în prezent trebuie să trimită un extras de cont, deschis pe numele solicitantului, care să conțină numărul contului bancar (cod IBAN), deschis la una din următoarele bănci:

 • BCR, Raiffeisen, ING, BRD, Transilvania

sau care și-au schimbat contul de la ultima solicitare, excepţie fac studentii care au încarcat extrasul de cont la depunerea dosarului pentru obţinerea bursei sociale. Extrasele vor fi trimise pe adresa de email maria.petofi@upt.ro

Termenul de trimitere este pana la data de 26.11.2021

Descarcă cererea pentru bursă socială