ro

Burse

Oferirea de burse este una din modalitățile prin care Universitatea Politehnica Timișoara promovează performanța în rândul studenților, facilitează accesul la servicii educaționale pentru cei proveniți din medii socio-economice defavorizate și asigură unui climat de echitate în învățământul superior românesc.

Burse speciale masteranzi 2020/2021

TERMENUL LIMITĂ de depunere a dosarelor pentru obținerea unei burse speciale pentru studenții masteranzi este de 1 noiembrie 2020.

Detalii despre acordarea burselor speciale pentru studenții masteranzi în anul universitar 2020/2021

Burse sociale pe semestrul 1 2020/2021

Studenții care se încadrează în categoriile de studenți eligibili pentru solicitarea unei burse sociale, pot depune dosarul astfel:

 • formă depunere dosar: exclusiv prin e-mail la adresa secretarei la de secția de care aparține studentul în cauză;
 • conținutul dosarului(vezi mai jos);
 • mod de prezentare documente:
  • format .pdf (Portable Document Format)
  • format imagine (.jpg/.png/.gif/.tif etc.)
 • perioada de evaluare a veniturilor pe membru de familie, pentru cei care se încadrează la articolul 13, litera (C), din regulamentul UPT de burse: iulie 2020, august 2020, septembrie 2020;
 • venitul mediu NET pe membru de familie în perioada de evaluare: 1346 lei;
 • perioada de depunere dosare: 14 octombrie 2020 – 6 noiembrie 2020.

Se acceptă numai dosare COMPLETE.

Listele cu dosarele depuse, respectiv cu bursele acordate vor fi comunicate pe această pagină.


Dosarul trebuie să conțină:

 1. Cerere completată
 2. adeverințe de școlarizare de la frații/surorile studentului (se iau în calcul la veniturile familiei și alocațiile de stat pentru copii, precum și alocațiile suplimentare pentru persoanele cu dizabilități) aflați în întreținerea părinților;
 3. copii de pe certificatele de naștere ale preșcolarilor aflați în întreținerea părinților + copie C.I. solicitant și membri de familie;
 4. adeverințe de la administrația financiară pentru ambii părinți și student (pentru alte venituri decât salariul – ex. venituri din chirii, activități comerciale etc.);
 5. adeverințe de la Primărie pe numele ambilor părinți și al studentului pentru atestarea venitului agricol (să reiasă explicit dacă se realizează venit agricol);
 6. adeverințe cu venitul NET al părinților/studentului pe lunile iulie 2020, august 2020, septembrie 2020, care pot fi, după caz:
  1. adeverință de salariu sau,
  2. cupoane de pensie sau,
  3. cupoane de șomaj sau,
  4. declarație dată în fața notarului de la mamele/tații casnice/casnici că nu au realizat venituri în lunile menționate;
 7. pentru studenții cu vârsta între 26 și 35 de ani, venitul lunar mediu net al acestuia (pentru lunile iulie, august și septembrie 2020) se va calcula ținând cont doar de veniturile personale ale acestuia și ale persoanelor pe care le are în grijă, precum copii, soție etc. În acest sens, studentul va depune în mod corespunzător documentele enunțate la pct. 6;
 8. declarație pe propria răspundere a studentului din care să reiasă că el și familia nu mai au și alte venituri decât cele declarate, în lunile menționate.
 9. numărul contului bancar (cod IBAN) de la una din următoarele bănci: BCR, Raiffeisen, ING, BRD, Transilvania – pentru cei care nu au beneficiat încă de bursă;

În cazul bursei sociale pe caz de boală:

 1. certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul și care se încadrează în prevederile art. 6 alin. (2) lit. b) din Ordinul nr. 3392/2017.
 2. fișa electronică a pacientului, eliberată de medicul de familie, care să ateste problema medicală.

În cazul bursei sociale pentru orfan de unul sau ambii părinți sau provenit din case de copii:

 1. Certificate deces părinți (copie + original, pt. conformitate), hotărârea de încredințare a minorului potrivit legii, dacă este cazul.

Tipuri de burse

Bursele sunt de mai multe tipuri și pot fi obținute prin diferite criterii.

Burse de studiu

Bursele de studiu sunt oferite ca recompensă a performanței academice, în funcție de media de bursă.

Media de bursă este reprezentată de (a) media de la concursul de admitere în cazul studenților în anul 1 și (b) de media notelor pe semestrul anterior, dacă toate disciplinele au fost promovate în restul cazurilor.

 • Burse de performanță I (1000 RON/lună) pentru studenții cu media de bursă egală cu 10.
 • Burse de perfomanță II (800 RON/lună) pentru studenții cu media de bursă mai mare sau egală cu 9.5 și mai mică de 10; în cazul studenților la ciclul de master, pragul minim de acordare a bursei este decis de către Biroul Consiliului Facultății, iar bursele se acordă într-un număr limitat și în limita bugetului disponibil.
 • Burse de merit I (700 RON/lună) pentru studenții cu media de bursă mai mare sau egală cu 9 și mai mică de 9.5; în cazul studenților la ciclul de master, pragul minim de acordare a bursei este decis de către Biroul Consiliului Facultății, iar bursele se acordă într-un număr limitat și în limita bugetului disponibil.
 • Burse de merit II (600 RON/lună) pentru studenții cu media de bursă mai mică de 9; în cazul studenților la ciclul de master, se acordă în număr limitat la studenții sub pragul minim decis de către Biroul Consiliului Facultății, în limita bugetului disponibil.

Burse sociale

Bursele sociale au un cuantum de 580 RON/lună și sunt menite să sprijine studenții aflați în diverse dificultăți socio-economice sau medicale, cu o vârstă mai mică de 35 de ani.

Criteriul principal de acordare a bursei sociale este ca studentul în cauză să fi promovat anul universitar anterior celui în curs, sau, în cazul semestrului 2, să fi obținut cel puțin 10 credite în semestrul 1 al anului universitar curent și să aibă ca statut la începutul anului în curs un altul decât „reînmatriculat” sau „reînmatriculat cu transfer”.

Aceste burse sunt acordate studenților din următoarele categorii:

 • orfani de unul sau ambii părinți, respectiv dacă li s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul și nu realizează venituri peste plafonul de acordare a bursei sociale;
 • bolnavii de TBC, cei care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie, etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, anchilozantă sau reumatism articular;
 • cei a căror familie nu a obținut, în cele 3 luni înainte de începerea semestrului, un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariu de bază minim net pe economie.

Bursa socială de asemenea poate fi cumulată cu alte burse.

Descarcă cererea pentru bursă socială