en

Opționale CTI RO Anul 3 pentru Anul 4

Semestrul 1

Interfețe și echipamente periferice

Disciplină de software, obiectivul cursului este utilizarea limbajului C++ pentru controlul eficient al subsistemului de intrare-ieșire (revizuirea modului de funcționare al unor magistrale standard și al unor echipamente periferice).

În cadrul laboratorului se face C++, se va lucra în Wyliodrin Studio, implementare PWM, driver pentru comanda SPI, se va implementa un filtru digital, se vor folosi operațiile în virgulă mobilă și fixă.

Discipline preliminare: – 

Telecomunicații digitale

Disciplina are ca scop dobândirea de cunoștințe necesare înțelegerii principiilor de transmisie a informației la distanță, formarea de abilități în dezvoltarea de aplicații în domeniu (sistemul GSM, GPRS, 5G).

În cadrul laboratorului se va proiecta un automat de stări protocol AT, se va implementa biblioteca de comenzi AT, tratarea comenzilor multiple, a excepțiilor și implementarea comenzilor de tratare a mesajelor SMS.

Discipline preliminare: – 

Modelare și simulare

Disciplină de software, are ca scop dobândirea noțiunilor de bază în domeniul modelării, accentul este pus pe tehnicile de simulare a sistemelor în care apare concurenţă la resurse și care pot fi reprezentate prin modele stochastice discrete și agenți inteligenți. 

În cadrul laboratorului se va implementa un model în AnyLogic, vor fi mai multe lucrări de laborator unde se găsesc pașii de rezolvare.

Discipline preliminare: – 

Verificare și validare software

Este o disciplină de software și are ca scop asigurarea corectitudinii software, înțelegerea de noțiunii de analiză statică, abilitatea de a planifica activitatea de testare și de a lua în considerare opțiunile de automatizare.

În cadrul laboratorului se discută temele de la curs.

Discipline preliminare: PC, OOP, FIS

Tehnici de proiectare asistată de calculator

Disciplină de hardware ce presupune modelarea și simularea sistemelor de calcul utilizând limbaje hardware (se va folosi VHDL), modelarea sistemelor de telecomunicații utilizând simulatorul OMNeT++.

Laboratorul este în strânsă legătură cu cursul, se va lucra în limbajul VHDL și în simulatorul OMNeT++.

Discipline preliminare: PC, LD, AC, OC, RC

Sisteme mobile și aplicații

Este o disciplină de software, are ca scop cunoaşterea şi înțelegerea particularităţilor legate de sistemele mobile, înțelegerea constrângerilor hardware, implementarea și testarea unei aplicații mobile.

În cadrul laboratorului se va implementa o aplicație mobile, fie pentru iOS, fie pentru Android.

Discipline preliminare: Proiectarea sistemelor software 

Achiziția și prelucrarea numerică a datelor

Este o disciplină hardware și are ca scop familiarizarea cu principalele abordări de gândire inginerească legată de domeniul interfeței om-mașină numerică și aplicate domenului.

Laboratorul, ca și cursul, se va concentra pe amplificatoarele operaționale, multiplexarea și eșantionarea semnalelor, convertoare, sisteme de achiziție și distribuție a datelor.

Discipline preliminare:

Agenți inteligenți și aplicații web

Disciplină de software, examinează fundamentele științifice ale proiectării agenților software inteligenți. Se studiază modelarea proceselor decizionale. Se prezintă principalele arhitecturi de agenți şi modul de implementare a acestora.

În cadrul laboratorului se discută temele de la curs.

Discipline preliminare:

Proiectarea bazelor de date

Disciplină de software ce presupune proiectarea și implementarea bazelor de date folosind Oracle SQL server, utilizarea limbajului procedural PL/SQL.

În cadrul laboratorului se vor aborda aceleași teme ca și la curs, limbajul SQL Oracle, PL/SQL și Oracle Forms Reporter Builder.

Discipline preliminare: BD

Securitatea sistemelor de calcul

Disciplină de software, are ca scop însușirea fundamentelor conceptuale, problemelor, mecanismelor și uneltelor folosite în asigurarea securității sistemelor de calcul, software, și rețelelor de comunicație.

Laboratorul, ca și cursul, se va concentra pe înțelegerea fundamentelor teoretice ale securității, criptografia.

Discipline preliminare: PC, SO, RC

Codesign hardware/software

Disciplină de hardware și software, poți alege dacă vrei să mergi mai mult pe HW sau pe SW. Are ca scop dobândirea unei imagini de ansamblu asupra proiectării hardware/software la nivel de sistem pentru aplicații în domeniile IoT și Cyber Physical Systems, evaluarea corectă a performanței, costului și fiabilității sistemelor multiprocesor.

În cadrul laboratorului, la fel ca la curs se va pune accentul pe proiectarea hardware/software a sistemelor embedded, cu accentul pe sistemele multiprocesor.

Discipline preliminare:

Sisteme integrate de producție asistate de calculator

La această disciplină trebuie să pregătești o documentație asemănătoare cu cea de licență.

Discipline preliminare:

Semestrul 2

Calcul reconfigurabil

Disciplină hardware, are ca scop dobândirea noţiunilor de bază din domeniul tehnologiilor și platformelor reconfigurabile, prezentarea atributelor strategiilor de reconfigurare și dezvoltarea abilităților de proiectare a componentelor hardware și software și prezentarea metodelor de proiectare și integrare de subsisteme reconfigurabile în sisteme hardware-software complexe.

Laboratorul este în strânsă legătură cu cursul, se vor folosi mediile Altera Quartus și Xilinx Webpack și limbajele VHDL/Verilog.

Discipline preliminare: LD

Sisteme expert

Disciplină software,  are ca scop dobândirea noţiunilor necesare pentru dezvoltarea sistemelor expert în diverse domenii de activitate, utilizarea unor metode alternative de implementare a sistemelor expert precum logica fuzzy sau reţele neuronale.

În cadrul laboratorului se va face un proiect, de regulă o aplicație mobile/desktop.

Discipline preliminare: BIA

Evaluarea performanțelor sistemelor de calcul

Disciplină software, accentul este pus pe tehnicile de simulare a sistemelor de calcul în care apare concurenţă la resurse și care pot fi reprezentate prin modele stochastice discrete, evaluarea se va face printr-un proiect.

În cadrul laboratorului, la fel ca la curs se va pune accentul pe tehnicile de simulare a sistemelor de calcul.

Discipline preliminare:

Proiectarea driverelor

Disciplina are ca scop dobândirea noțiunilor legate de interfaţarea dispozitivelor fizice şi sistemele de operare moderne prin intermediul driverelor nucleu (deprinderi de programare, depanare, testare și livrare specifice ciclului de dezvoltare al unui driver nucleu).

În cadrul laboratorului se vor fi teme precum: baza de date Registry, memoria virtuală, funcții de acces la drivere, funcții de tratare a cererilor de I/O, PnP și PM.

Discipline preliminare: PC, SO, PMD

Sisteme multimedia

Disciplină software, are ca scop studiul principalelor medii de transmitere a informației, cunoaşterea elementelor de interactivitate şi de design necesare prezentărilor multimedia profesionale și formarea abilităţilor de utilizare a staţiilor şi a aplicaţiilor specializate pentru producţii multimedia.

În cadrul laboratorului se va realiza o prezentare multimedia despre o temă selectata dintr-o listă prestabilită.

Discipline preliminare:

Logica fuzzy și aplicații

Disciplină software, are ca scop studiul inferenței fuzzy, studiul diverselor tipuri de circuite care implementează inferența fuzzy (aplicații în domeniile: calculatoare, conducerea proceselor, telecomunicații).

Laboratorul, ca și cursul, se va concentra pe înțelegerea fundamentelor logicii fuzzy, prezentarea mulțimilor fuzzy și a operațiilor cu mulțimi fuzzy.

Discipline preliminare: PC, LD, AC, MS, AM, RC

Structuri tolerante la defecte

Disciplină hardware, are ca scop dobândirea noţiunilor de bază din domeniul toleranței la defecte și a principalelor metode de augmentare a fiabilității prin aplicarea redundanței la diverse niveluri. 

Laboratorul este în strânsă legătură cu cursul, se vor aprofunda metodele de codesign hardware/software în vederea îmbunătățirii unor indicatori în limbajele VHDL/Verilog.

Discipline preliminare:

Managementul Proiectelor Software 

Materie de software, urmărește deprinderea abilităţilor de a aborda, de a planifica, de a organiza, de a coordona şi de a controla dezvoltarea unui proiect software complex, în diverse contexte aplicative, având în vedere cerinţe de performanţă și constrângeri contextuale predeterminate.

Precondiții: proiectarea detaliată a sistemelor SW, proiectarea și arhitectura sistemelor SW complexe, verificare şi validare SW