en

Opționale AIA anul 3 pentru anul 4

Semestrul I

Standardizare, Grafică Tehnică și Creație Intelectuală 

Materie ce vizează competențe de automatică și informatică aplicată, folosește cunoștințe de inginerie electrică, electronică, măsurări, programare.

  Cunoştinţele de standardizare sunt foarte importante pentru inginerul specialist în domeniul automaticii și informaticii aplicate, deoarece aceste cunoștințe îi ajută să înțeleagă normele și standardele impuse de organizațiile și instituțiile de reglementare din domeniu. Acesta poate avea o varietate de ocupații, inclusiv administrator baze de date sau de rețea de calculatoare, asistent de cercetare în automatică, inginer automatist, inginer de sistem software, manager proiect informatic, programator, proiectant inginer de sisteme și calculatoare, proiectant sisteme informatice, specialist mentenanță electromecanică-automatică echipamente industriale.

Aplicații Cu Automate Programabile

Materie de hardware. Nu există precondiții. Se lucrează cu platforma PROSIM și mediul de dezvoltare TIA Portal.

 Această materie se concentrează pe utilizarea automatelor programabile în aplicații industriale. Se vor acoperi aspecte cum ar fi conceptul de automat programabil, programarea automatelor folosind limbajul ladder și elemente specifice de programare, cum ar fi blocurile pentru detectarea fronturilor de semnal, bistabilele și elementele de memorie, timerele și numărătoarele, modulele de comunicare în rețea și funcțiile bloc. De asemenea, se va discuta despre automatizarea proceselor industriale utilizând automate programabile.

Bazele Roboticii

Precondițiile constau în competențe în tehnici de programare, limbaje de programare, cunoştinţe de matematică precum analiză matematică, algebră și geometrie, matematici asistate de calculator.

  Materie de hardware, obiectivele specifice ale materiei sunt cunoaşterea conceptelor majore referitoare la modelarea şi planificarea mişcării roboţilor inteligenţi, înțelegerea relaţiei dintre modelarea roboţilor inteligenţi, planificarea mişcării roboţilor şi alte probleme conexe, îmbunătăţirea cunoştinţelor de programare şi de utilizare a unor programe ca MathCAD, MatLab pentru rezolvarea problemelor directe şi inverse.

Conducerea Asistată De Calculator A Proceselor de Fabricație

  Materie în care se lucrează cu mediul WALLI pentru comanda celulelor flexibile de fabricație și limbaje pentru comanda structurilor flexibile de fabricaţie. Limbajul ISO “GM Code” pentru comanda maşinilor unelte cu comandă numerică.

Dezvoltarea Aplicațiilor De Tip Cloud

  Materie de software, cunoștințele minim necesare promovării materiei sunt cunoștințe generale despre tehnologiile de cloud, înțelegerea principalelor concepte și capacitatea de a realiza o aplicație web și de a publica această aplicație pe platforma Windows Azure. Te vei familiariza cu platforma GitHub care este o platformă de dezvoltare software care permite dezvoltatorilor să lucreze împreună la proiecte și să colaboreze într-un mediu online, Protocolul HTTP (Hypertext Transfer Protocol), Google Drive, Azure Storage, Azure App Service, Azure Storage Queue.

Se lucrează la laborator cu mediu de dezvoltare Visual Studio Community.

  Dezvoltarea aplicațiilor de tip cloud reprezintă o disciplină importantă în lumea IT și este necesară pentru a putea construi aplicații scalabile și disponibile la nivel global.

  Pentru a dezvolta astfel de aplicații este necesar să ai cunoștințe despre tehnologiile de cloud computing, inclusiv despre infrastructură și serviciile oferite de furnizorii de cloud (cum ar fi Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform etc.). În plus, este important să cunoști principiile dezvoltării de aplicații web și să fii capabil să construiești o aplicație web utilizând o platformă de dezvoltare precum ASP.NET sau Node.js.

  Înțelegerea conceptelor de bază ale programării orientate pe obiecte și bazele de date sunt, de asemenea, importante, deoarece majoritatea aplicațiilor de tip cloud utilizează aceste tehnologii. De exemplu, pentru a dezvolta o aplicație de tip cloud care utilizează o bază de date, este necesar să cunoști SQL și să înțelegi cum să modelezi baza de date în funcție de nevoile aplicației.

Discipline preliminare: Programarea calculatoarelor, Programare orientată pe obiecte, Baze de date, Rețele de calculatoare

Echipamente Autonome Inteligente

Materie în care se lucrează cu Mediu Matlab & Simulink.

Sunt necesare cunoştinţe de reglare automată.

Se urmărește dobândirea capacității de cunoaștere a  componentelor hardware (sensori, servomotoare etc.) și a tipurilor de conexiuni aferente echipamentelor autonome și a capacității de a controla viteza si traiectoria echipamentelor autonome.

Elemente De Execuție Electrice

Precondiții: Cunoștințe de matematică, fizică, tehnica măsurării, grafică tehnică, inginerie electrică și electronică și capacitatea de a rezolva probleme practice.

Învățare Automată

Se lucrează cu Mediu Matlab & Simulink, sisteme de conducere

automată numerică a unor echipamente de laborator diverse.

Materii preliminare(noțiuni de bază): Analiză matematică; Algebră și geometrie; Statistică și probabilități; Tehnici de optimizare; Programare.

Limbaje De Asamblare

Discipline preliminare: Programarea calculatoarelor, Structuri de date și algoritmi, Sisteme cu microprocesoare.

Precondiții: Limbajul C, noțiuni fundamentale de arhitectura microprocesoarelor.

  Limbajele de asamblare sunt strâns legate de hardware, dar sunt preponderent materie de software, întrucât permit scrierea de cod care să controleze componente hardware.

Programare Vizuală

Precondiții: cunoştinţe de utilizarea a calculatorului și de programare (la nivel elementar)

Discipline preliminare: nu este cazul

Programarea Aplicațiilor Internet

Precondiții: nu este cazul

  Materie de software, urmărește acumularea de competenţe necesare proiectării şi dezvoltării aplicaţiilor Web cu baze de date (HTML,CSS, PHP, MySQL, Oracle, JavaScript, AJAX).

Programarea Roboților Software

Precondiții: Noțiuni generale de programare și utilizare calculator

  Materie de software, urmărește crearea unor abilități de recunoaște și de a dezvolta șabloane în procese software manuale, abilități de a sistematiza procese software manuale în domeniul IT, abilități de aplicare a conceptului RPA (Robotic Process Automation).

Proiectarea Interfețelor Utilizator Și Grafică

Precondiții: cunoștințe de limbaje de programare, comunicare, folosirea algoritmilor.

Materie de software, se lucrează în Visual Studio Code.

Proiectarea Sistemelor Software Complexe

Materii preliminare: Programarea calculatoarelor, Programare orientată pe obiecte, Baze de date

Precondiții de competențe: operarea cu concepte fundamentale din ştiinţa calculatoarelor, tehnologia informaţiei și comunicațiilor

Materie de software, se lucrează în Mediu de dezvoltare Visual Studio Community.

SCADA – Soluții industriale de achiziții date și conducere supervizată

Precondiții: nu este cazul

Materie preponderent de software (cu elemente hardware), se caută dezvoltarea practică de soluții industriale SCADA cât mai complete în cel puțin două tehnologii software diferite, de ultimă generație, cu accent pe mediile IGSS, Ignition.

Sisteme De Achiziții De Date

– Utilizarea de cunoştinţe de matematică, fizică, tehnica măsurării, grafică tehnică, inginerie mecanică, electrică şi electronică în ingineria sistemelor.

– Operarea cu concepte fundamentale din ştiinţa calculatoarelor, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.

 – Utilizarea fundamentelor automaticii, a metodelor de modelare, simulare, identificare şi analiză a proceselor, a tehnicilor de proiectare asistată de calculator

Sisteme De Operare În Timp Real

Discipline preliminare: Sisteme de Operare, Programare Concurentă

Se urmărește crearea de competenţe necesare proiectării, implementării şi testării Sistemelor de Operare în Timp Real (diverse sisteme de operare în timp real : QNX, VxWorks etc.).

Sisteme Multiprocesor

Materie de automatică, preponderent hardware, utilizează plăci de dezvoltare FPGA.

Materii preliminare: Proiectarea Circuitelor Digitale Dedicate(VHDL), Arhitectura Calculatoarelor

Tehnici De Antreprenoriat În Automatică Și Informatică Aplicvată

Competențe specifice:  capabilitatea de a utiliza întreaga gama de metode de analiză şi tehnici pentru radiografierea unui proces, antreprenorial, capabilitatea de a elabora proiecte antreprenoriale în automatică și informatică aplicată, capabilitatea de folosire critică a cunoștințelor dobândite, capabilitatea de optimizare a proceselor antreprenoriale, utilizarea de instrumente software performante în antreprenoriat

Comunicații De Date

Materie ce vizează competențe de automatică și informatică aplicată, folosește cunoștințe de inginerie electrică, electronică, măsurări, programare.

Precondiții: cunoştinţe fundamentale/de bază din ingineria electrică și electronică, sisteme. O bună asimilare a informațiilor de la Fundamente de inginerie electrică și electronică, Programarea calculatoarelor, Măsuători și senzori, Teoria sistemelor.

Se lucrează cu Matlab, echipamente active și pasive utilizate în transmisii de date (osciloscoape, generatoare de semnal, analizoare de semnal, sisteme Arduino ori Raspberry Pi, componente electronice pasive.

Instrumentație Virtuală

Materie de automatică, preponderent hardware, utilizează sistemul de operare Windows și programul LabView( minim varianta 2015)

Precondiții: Sistemul de programare Windows, Electronică, Măsurări electrice (Utilizarea de cunoştinţe de matematică, fizică, tehnica măsurării, grafică tehnică,

inginerie electrică şi electronică în ingineria sistemelor, Operarea cu concepte).

Testarea Aplicațiilor Software

Materie de software, urmarește:

 • Operarea cu fundamente ştiinţifice, inginereşti şi ale informatici

 • Utilizarea de cunoştinţe de inginerie software

 • Dezvoltarea de aplicații și testarea acestora

 • Comportarea onorabilă, responsabilă, etică, în spiritul legii pentru a asigura rezolvarea problemei

 • Demonstrarea spiritului de iniţiativă şi acţiune pentru actualizarea cunoştinţelor profesionale, economice şi de cultură organizaţională.

Materii preliminare: Medii și tehnologii de programare, Ingineria programării 

Precondiții: Cunoştinţe de programare în .NET C#)

Semestrul II

Creativitatea Și Managementul Inovației

Competențe specifice:

• Căutare și valorificare a ideilor inovative pornind de la necesități din mediu social sau economic.

• Dezvoltarea de produse și servicii inovative din domeniul automaticii și informaticii aplicate.

Precondiții: nu e cazul

Algoritmi Avansați

Materie de software, se lucrează cu mediu de programare pentru limbajul C#. Se aseamănă mult cu SDA-ul, se studiază grafuri, arbori, rețele de transport, fluxuri, cuplaje etc. dar și programare dinamică.

Se urmărește operarea cu fundamente ştiinţifice, inginereşti şi ale informatici, utilizarea de cunoştinţe de inginerie software, dezvoltarea de aplicații și testarea acestora, comportarea onorabilă, responsabilă, etică, în spiritul legii pentru a asigura rezolvarea problemei, demonstrarea spiritului de iniţiativă şi acţiune pentru actualizarea cunoştinţelor profesionale, economice şi de cultură organizaţională.

Materii preliminare: Structuri de date si algoritmi

Automatizări Complexe

Materie preponderent de hardware, se lucrează cu Mediul de modelare și simulare Matlab-Simulink, Biblioteca PowerSystems. 

  Se urmărește utilizarea de cunoştinţe de matematică, fizică, tehnica măsurării, grafică tehnică, inginerie mecanică, electrică şi electronică în ingineria sistemelor, operarea cu concepte fundamentale din ştiinţa calculatoarelor, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, utilizarea fundamentelor automaticii, a metodelor de modelare, simulare, identificare şi analiză a proceselor, a tehnicilor de proiectare asistată de calculator.

Câteva dintre subiectele atinse la curs sunt structura generala a sistemelor de conversie a energiei eoliene, modelarea matematică a mașinilor electrice sincrone și asincrone etc.

Precondiții: nu e cazul.

Circuite Periferice Și Interfețe De Proces

  Materie preponderent hardware, urmărește studiul circuitului controler de întreruperi i8259A, studiul și experimentarea sistemului de întreruperi,  studiul și experimentarea circuitului PIO i8255, studiul și experimentarea circuitului PIT i8254, studiul și experimentarea circuitului de comunicație serială TL16C450 etc.

Această materie se concentrează pe studiul circuitelor periferice și a interfețelor de proces care sunt esențiale în proiectarea și dezvoltarea sistemelor de calculatoare și de comunicații. Studierea circuitului controler de întreruperi i8259A oferă o înțelegere detaliată a modului în care sistemul de întreruperi funcționează într-un calculator și cum poate fi configurat pentru a gestiona intrările de întrerupere.

Studiul și experimentarea circuitului PIO i8255 oferă o înțelegere detaliată a modului în care datele sunt transferate între periferice și procesor prin intermediul porturilor de intrare/ieșire (I/O) și cum pot fi configurate acestea pentru a îndeplini diferite funcții.

Studiul și experimentarea circuitului PIT i8254 oferă o înțelegere detaliată a modului în care sistemul de temporizare funcționează într-un calculator și cum poate fi utilizat pentru a genera semnale de ceas și temporizări precise.

Studiul și experimentarea circuitului de comunicație serială TL16C450 oferă o înțelegere detaliată a modului în care datele sunt transferate între periferice și procesor prin intermediul porturilor seriale și cum poate fi configurat acest circuit pentru a îndeplini diferite funcții.

Dobândirea competențelor în această materie va permite utilizatorilor să opereze cu concepte fundamentale din știința calculatoarelor și tehnologia informației și comunicațiilor și să dezvolte aplicații și să implementeze algoritmi și structuri de conducere automată utilizând principii de management de proiect, medii de programare și tehnologii bazate pe microcontrolere, procesoare de semnal, automate programabile și sisteme încorporate.

Materii preliminare: Arhitectura Calculatoarelor, Sisteme bazate pe microprocesoare şi microcontrolere, Sisteme Încorporate

Conducerea Sistemelor Cu Evenimente Discrete

Această materie este preponderent una de hardware, deoarece se concentrează pe utilizarea automatelor și rețelelor Petri (o tehnologie de modelare matematică a sistemelor cu evenimente discrete) în modelarea, simularea și implementarea sistemelor de transport și a supervizoarelor acestora, care sunt elemente de hardware. De asemenea, activitățile aplicative ale materiei implică utilizarea unor tehnologii și platforme hardware precum SOTR QNX și PLC Simatic S7.

Materii preliminare: Sisteme cu Evenimente Discrete

Conducerea Structurilor Flexibile De Fabricație

În ultimele decenii, structurile flexibile de fabricație au devenit din ce în ce mai populare datorită capacității lor de a adapta producția la cerințele pieței. Aceste structuri permit producția de loturi mici sau chiar unități individuale, reducând astfel costurile și timpul necesar pentru a introduce un nou produs pe piață.

Este o materie de inginerie industrială, necesară unui inginer automatist, se studiază simularea folosind rețele Petri și soluții industriale de realizare a rețelelor informatice din conducerea sistemelor flexibile de fabricație: soluția BRING, soluția MODIAC,

soluția TELWAY, soluția ETHERNET.

Precondiții: noțiuni elementare de automatică.

Designul Sistemelor Embedded

Materie ce îmbină ingineria electronică de ce-a software, se lucrează cu pachetul software necesar dezvoltării de programe în limbajul C++, folosind librăria SystemC și se vor discuta subiecte precum modelarea în SystemC a unor componente elementare: divizor

de frecvență, registru de shiftare, sumator; canale de comunicare și porturi etc.

Este o ramură căutată în industria auto și nu numai.

  Materii preliminare: Programarea calculatoarelor; Programare orientată pe obiecte; Arhitectura calculatoarelor; Sisteme bazate pe microprocesoare și microcontrolere.

Precondiții: Cunoștințe de bază despre programare, microcontrolere și arhitectura.

Dispozitive Digitale Utilizate În Medicină

Medicina modernă nu mai poate fi imaginată sub nicio formă fără un aport tehnologic serios. O majoritate covârșitoare a acestui aport este constituit din echipamente digitale automatizate.

Câteva dintre activitățile aplicative ale acestei materii sunt: studii practice pe tomograful computerizat deținut de Neuromed din Timișoara, realizarea de reglaje pentru aparate auditive, studiul implanturilor de ureche medie și a implanturilor cohleare, prelucrarea datelor unor pacienți existenți anonimatizați conform, GDPR (Clinica ORL, Timișoara, imagini de la tomograf etc.), vizite în principalele spitale locale pentru înțelegerea tehnologiilor

și a utilizării lor.

  Această materie te poate ajuta dacă dorești să te angajezi ca personal tehnic în spitale și clinici.

  Materii preliminare: nu e cazul

Precondiții: noțiuni de automatică, prelucrări de imagini

Fiabilitate Și Testarea Echipamentelor Digitale

Fiabilitatea și testarea echipamentelor digitale sunt domenii esențiale în ingineria electronică și de calculatoare, care se ocupă cu asigurarea faptului că echipamentele electronice și software-ul asociat sunt fiabile și pot fi folosite în condiții de siguranță și performanță ridicate. Se urmărește implementarea de simulări folosind software CAD a erorilor elementare și studierea efectelor acestora, simularea erorilor în structuri cu observabilitate scăzută și studierea modurilor de propagare a acestora către ieșirile monitorizate etc.

  Materii preliminare: nu e cazul.

Precondiții: Noțiuni de automatică

Instrumente Case

Instrumentele CASE (Computer Aided Software Engineering) sunt aplicații software care ajută la dezvoltarea și gestionarea sistemelor și produselor software. Acestea sunt utilizate în mod obișnuit în procesul de dezvoltare a software-ului pentru a sprijini și automatiza activitățile de proiectare, dezvoltare, testare și mentenanță a software-ului.

Se lucrează cu sisteme de calcul, software adecvat – instrumente C.A.S.E. (IBM Rational ClearCase, SDL-ObjectGeode, WinRunner) și se urmărește crearea de competenţe privind ingineria software şi abilităţi de operare cu instrumente C.A.S.E. (gestiunea configuraţiei proiectelor software: ClearCase; instrumente de proiectare grafică şi generare automată de cod pentru sisteme de timp real: SDL- ObjectGeode; gestiunea non-conformităţilor / erorilor (gestionare FR/CR); testare automată: Win Runner, partajare de resurse, metrici software).

  Materii preliminare: nu e cazul

Precondiții: nu e cazul

Internetul Industrial al Lucrurilor

Internetul industrial al lucrurilor se referă la interconectarea dispozitivelor și a sistemelor inteligente, care sunt utilizate în procesul de producție și în alte domenii industriale, precum automatizarea și controlul proceselor, logistica și fabricarea avansată.

La laborator se studiază configurare OPC DA/UA servere centralizatoare în contextul protocoalelor tradiționale S7, Mewtocol, Modbus TCP și al conversiei din OPC DA;  aplicații introductive în Node-RED – creare de fluxuri, debug, utilizare funcții elementare și Dashboard; Wrapper Serial – OPC UA în Node-RED (Interoperare OPC UA cu placă Arduino în Node-RED), Baze de date în Node-RED (MySQL/SQLite) etc.

  Materii preliminare: nu e cazul

Precondiții: nu e cazul

Modelare Software. UML și XML

UML (Unified Modeling Language) este un limbaj de modelare software standardizat, utilizat pentru a descrie și documenta modele software. UML oferă o serie de diagrame pentru a descrie diferite aspecte ale unui sistem software, cum ar fi diagrama de clase, diagrama de activități, diagrama de secvență sau diagrama de stări.

XML (Extensible Markup Language) este un limbaj de marcare utilizat pentru a descrie și stoca date structurate. XML nu este un limbaj de modelare software în sine, ci mai degrabă un format de stocare și transfer de date. XML poate fi utilizat pentru a descrie modele software într-un mod structurat și ușor de înțeles pentru computere și oameni.

În cadrul acestei materii, se urmărește lucrul cu şabloane (templates), importarea/includerea şabloanelor, crearea de atribute in XSLT, modelarea UML, design patterns.

Precondiții: nu e cazul

Sisteme De Conducere A Proceselor Continue

Se urmărește prin această materie pregătirea studenţilor în domeniul automatizărilor, cu aplicaţie la conducerea unor procese des întâlnite în practică, cum ar fi: reglarea temperaturii, a debitului, a presiunii, a nivelului şi altele, făcând referire şi la echipamentele unificate de automatizare şi conducerea virtuală;  să ofere cunoştinţe de bază pentru analiza şi sinteza sistemelor de conducere a proceselor industriale;  să ofere cunoştinţe de bază pentru modelarea şi simularea sistemelor de conducere a proceselor industriale.

  Se lucrează cu un sistem de operare Windows și program LabView minim 2015.

Materii preliminare: Automatica, Electronică, Măsurări electrice

Precondiții: Utilizarea fundamentelor automaticii, a metodelor de modelare, simulare, identificare şi analiză a proceselor, a tehnicilor de proiectare asistată de calculator.

Sisteme De Conducere Fuzzy

Dezvoltarea și utilizarea sistemelor de conducere fuzzy implică, în principal, abilități și cunoștințe în programare, algoritmi matematici și inteligență artificială, care sunt tipice domeniului software.

  Se lucrează cu Mediu Matlab & Simulink, sisteme de conducere

automată numerică a unor echipamente de laborator cu software de implementare a algoritmilor de conducere şi de dezvoltare a structurilor şi algoritmilor de conducere aferent.

Precondiții: Cunoştinţe de reglare automată

Sisteme Expert

Se studiază sisteme expert precum: inferența logică, inferența statistică (Teoria probabilităților în sistemele expert, Teorema lui Bayes, Formula lui Aitken, Modelul logistic, Exemple de sisteme expert care pot fi implementate prin inferență statistică); rețele neuronale artificiale și alte mecanisme utilizate în dezvoltarea sistemelor decizionale.

Precondiții: Matematică, limbaje de programare

Sisteme Și Componente Automotive

Se lucrează cu un pachet software necesar dezvoltării de programe în limbajul C, plăci de dezvoltare cu transceiver CAN.

Se urmărește utilizarea protocoalelor de comunicație și de diagnoză specifice automobilelor moderne, utilizarea socketCAN pentru implementarea unor soluții software.

Materii preliminare: Programarea calculatoarelor; Sistemelor de operare; Rețele de calculatoare

Precondiții: Cunoștințe de bază de programare, fire de execuție, sockets

Tehnici De Programare Cu Baze De Date

Tehnicile de programare cu baze de date se concentrează pe utilizarea bazei de date SQL Oracle și a tehnologiilor .NET, în special C# și ADO.NET. Acest lucru implică dezvoltarea de software utilizând un mediu de dezvoltare integrat (IDE) precum Microsoft Visual Studio și integrarea cu baza de date Oracle prin intermediul driver-ului Oracle Data Access Components (ODAC) și Oracle Data Provider for .NET (ODP.NET). De asemenea, se poate lucra cu rapoarte și analize utilizând Crystal Reports for Visual Studio.

Pentru a fi pregătit să lucrezi cu aceste tehnologii, este necesar să ai o înțelegere solidă a conceptelor de baze de date și a limbajului SQL. De aceea, este important să ai o pregătire preliminară în disciplina Baze de date.

În ceea ce privește tehnologiile .NET, trebuie să fii familiarizat cu programarea orientată pe obiecte și să cunoști sintaxa limbajului C#. De asemenea, trebuie să înțelegi arhitectura ADO.NET și cum se realizează conectarea la baza de date și manipularea datelor prin intermediul obiectelor DataSet și DataReader.

Pentru a lucra cu baza de date Oracle, este necesar să fii familiarizat cu structura și arhitectura acesteia, precum și cu utilizarea limbajului SQL specific Oracle. De asemenea, trebuie să cunoști instrumentele de administrare a bazei de date Oracle, cum ar fi Oracle Database și Oracle SQL Developer.

Tehnologii Multimedia

Dezvoltarea de aplicații, jocuri și site-uri web. Acestea includ programe de editare a imaginilor și graficii precum Gimp și Inkscape, modele 3D realizate în Blender, precum și aplicații interactive dezvoltate în Unity 3D utilizând limbajul de programare C#.

  În timpul cursurilor, studenții vor fi introduși în modul de lucru cu aplicațiile multimedia și vor învăța să le utilizeze pentru a crea diferite proiecte. Vor învăța cum să modeleze obiecte 3D în Blender, cum să editeze și să proceseze imagini în Python, și cum să creeze aplicații interactive în Unity 3D cu ajutorul limbajului de programare C#.

Materii preliminare: nu e cazul

Precondiții: nu e cazul

Vedere Artificială

Este necesar Matlab si eventual module raspberry pi cu camere digitale.

Competenţele dobândite prin studierea acestei materii sunt:

• Noțiuni fundamentale de reprezentarea și aplicațiile imaginilor în format electronic

• Metode utilizate la prelucrarea imaginilor electronice

• Utilizarea prelucrării imaginilor în aplicații

Materii preliminare: Cunoștințe de matematici și teoria sistemelor pentru prelucrarea semnalelor, Programare C, Microcontrolere si sisteme embedded, Senzori, comunicații de date și sisteme de achiziție/măsurare,  Sisteme de operare (Linux și Windows).

Precondiții: Cunoştinţe generale despre arhitectura microcontrolerelor, semnale și transmiterea de date; Cunoștințe și bune abilități de programare

Informatică Aplicată În Servicii De Sănătate

În ultimii ani ingineria a pătruns din ce în ce mai mult în domeniul sănătății, aceasta fiind prezenta în toate ramurile medicine moderne prin prisma echipamentelor medicale de ultimă generație .

  Aceasta materie își propune inițierea tinerilor studenți în vastul demoniu al Bio-Ingineriei. Disciplina oferă posibilitatea însuşirii de către student a noţiunilor legate de problemele de funcţionalitate, design şi compatibilitate care apar în cazul sistemelor informatice din domeniul sănătăţii. 

  De asemenea, oferă prilejul învăţării lucrului cu diverse programe, dezvoltă capacitatea de analiză a rezultatelor obţinute în urma utilizării acestora şi creează premizele realizării unor programe dedicate domeniului. 

  Precondiții : Cunoştinţe de programare

Sisteme De Conducere A Roboților Și A Mașinilor, Unelte

 Aceasta este o materie de inginerie industrială, necesară unui inginer automatist, disciplina are ca scop capacitatea  de concepere şi dezvoltare a proiectelor complex multidisciplinare, cu soluţii de conducere, hardware şi software pentru RI și MU 

 Se urmărește ca abilități la laborator conducerea unui robot cu 2 articulaţii de rotaţie: conducere punct cu punct / conducere cu urmărire traiectorie 2D și conducerea unui robot mobil: urmărirea unei linii curbe; patrulare în jurul unui perimetru.

 Precondiţii : Concepte fundamentale de teoria sistemelor, reglare automată, mecatronică, microcontrolere